Vedtægter

Vedtægter for Årslev børnehave

§ 1 Institutionens forankring

Den selvejende institutions Årslev børnehave og Vuggestue er beliggende på Birkelundsvej 1, 5792 Årslev. Institutionen har hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune.

§ 2 Institutionens formål

Institutionen drives i henhold til dagtilbudsloven til enhver tid gældende regler for selvejende institutioner, og driftsaftale indgået med Faaborg-Midtfyn kommune. Dens formål er at virke som daginstitution for børn i alderen 0 – 6 år.
Institutionen er et led i kommunens samlede generelle og forebyggende tilbud til børn og skal i samarbejde med forældre og børn skabe rammer, der fremmer børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed.
Institutionen står åben for alle uanset race, religion og politisk anskuelse.

§ 3 Bestyrelsens sammensætning

Den selvejende institutionsledelse består af en institutionsbestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder der varetager den daglige pædagogiske og administrative ledelse og drift af institutionen.

Institutionsbestyrelsen består af 6 medlemmer. 4 medlemmer er forældre til børn i institutionen, et medlem er medarbejderrepræsentant og et medlem er udpeget af bestyrelsen som særlig fagperson for en periode på op til 4 år af gangen. Denne person kan være tidligere forælder, fagperson eller lign., som skal være med til at sikre kontinuitet i bestyrelsen. Personen kan ligeledes være en person med særligt lokalkendskab.

Ud over institutionsbestyrelsens medlemmer vælges 2 suppleanter hvert år for forældrerepræsentanterne og 1 suppleant for medarbejderrepræsentanten. Suppleanten for institutionsbestyrelsesmedlemmerne og medarbejderrepræsentanten vælges for 1 år ad gangen.

Institutionens leder deltager i bestyrelsens møder. Lederen har ikke stemmeret.

§ 4 Valg af institutionsbestyrelsesrepræsentanter

4 af institutionsbestyrelsens medlemmer vælges af og blandt forældre med børn i institutionen på et forældremøde for 2 år ad gangen. Institutionsbestyrelsesrepræsentanterne og suppleanterne for disse vælges af forældrene på et forældremøde, som afholdes inden udgangen af oktober måned.

Forældrerepræsentanterne vælges for 2 år ad gangen forskudt i forhold til hinanden.
I lige år vælges 2 forældrerepræsentanter og i ulige år vælges 2 forældrerepræsentanter.
Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget.

Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i institutionsbestyrelsen.

Fastansatte medarbejdere i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.
Forældrerepræsentanterne i institutionsbestyrelsen og den evt. udpegede faglige person har stemmeret. Medarbejderrepræsentanten har ikke stemmeret.

Suppleanten for institutionsbestyrelsesmedlemmerne kan efter aftale i bestyrelsen deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

1 medarbejderrepræsentant vælges på et personalemøde af og blandt alle fastansatte medarbejdere i institutionen, bortset fra ledelsen. Valgperioden er 1 år.

§ 5 Generalforsamling og valgprocedure

Forældremødet er at betragte som generalforsamling.

En ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af oktober måned.
Indkaldelsesfristen til generalforsamlingen er 4 uger.
Møde- og stemmeberettigede på forældremødet er alle forældre til børn i institutionen. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Der gives en stemme pr. barn.

Forældremødet træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én stemmeberettiget mødedeltager. Ved personvalg til bestyrelsen, hvor der er foreslået flere kandidater end det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5.1 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinært forældremøde kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af de valgbare forældre fremsætter skriftlig anmodning over for formanden eller bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal forældremødet afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er modtaget af formanden eller bestyrelsen.

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinært generalforsamling er 8 dage.

§ 6 Konstituering og beslutninger

Institutionsbestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand på det førstkommende møde efter valg til institutionsbestyrelsen.

Institutionsbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Institutionsbestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Se dog §§ 9, 14 og 15. I tilfælde af stemmelighed har bestyrelsesformanden den afgørende stemme.

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året. Bestyrelsesformanden indkalder til møderne i samarbejde med lederen. I tilfælde af formandens varige forfald, eller hvis formanden ikke – trods henstilling fra mindst 2 medlemmer – indkalder til dette møde, kan to medlemmer indkalde til møde. Bestyrelsen kan ekstraordinært vælge at holde møde uden personaledeltagelse.

Over institutionsbestyrelsens forhandlinger føres et referat, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne får tilsendt referat efter hvert møde, så de ligeledes kan følge med i bestyrelsesarbejdet.

Institutionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt en almindelig tavshedspligt, der fortsætter efter bestyrelsesmedlemmet er udtrådt af bestyrelsen.

§ 7 Institutionsbestyrelsesmedlemmernes udtræden

En medarbejderrepræsentant udtræder af institutionsbestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse til bestyrelsen eller har modtaget sin opsigelse fra lederen/bestyrelsen. Suppleanten indtræder som medarbejderrepræsentant for den resterende del af valgperioden.

§ 8 Lederens rolle i relation til institutionsbestyrelsens arbejde

Lederen deltager i institutionsbestyrelsesmøderne og er sagsbehandler for bestyrelsen. Det er lederens ansvar i samarbejde med bestyrelsesformanden at forberede møderne og være ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden og referat.

Institutionens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen under forbehold af kommunens godkendelse. Lederen varetager under ansvar over for institutionsbestyrelsen den daglige pædagogiske og administrative ledelse af institutionen.

Ansættelse og afskedigelse af institutionens personale varetages af lederen efter bestyrelsens delegation. I afskedigelsessager samt andre personalesager, er medarbejdernes repræsentant i bestyrelsen inhabil og deltager derfor ikke i drøftelsen af disse emner.

Lederen er til en hver tid ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre materiale i henhold til lovgivningen. Det være sig børnemiljøvurderingen, de pædagogiske læreplaner mv. Lederen skal inddrage bestyrelsen i dette arbejdet, hvor lederen finder det relevant.

§ 9 Institutionsbestyrelsens beslutningsdygtighed

Bestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid er gældende for institutionens ledelse og drift.

Indgåelse og ophævelse af driftsoverenskomsten mellem institutionen og Faaborg-Midtfyn Kommune kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og godkendelse på et efterfølgende forældremøde. Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører institutionens kapital, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Regler for institutionens drift fastsættes ved overenskomst mellem institutionsbestyrelsen og kommunen.

§ 10 Institutionsbestyrelsens kompetence

Institutionsbestyrelsen udøver institutionens ejerskab og varetager institutionens økonomi.
Bestyrelsen er arbejdsgiver for institutionens leder/ledelse og øvrige ansatte og træffer bl.a. beslutning om følgende:

  • Placering af åbningstiden, inden for de af kommunen godkendte rammer
  • Evt. ferielukning og fastsættelse af årlige lukkedage, inden for de af kommunen godkendte rammen
  • Vedligeholdelsesplan
  • Overførsel af midler mellem årene under visse betingelser
  • Personalesammensætningen inden for budgetrammen og inden for en pædagogisk ansvarlighed.

§ 11 Afholdelse af møder

Institutionsbestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. I samarbejde med lederen indkalder formanden til møderne. Der indkaldes til møderne med mindst 2 ugers varsel. Dagsordenen fremsendes senest en uge før mødet.

Institutionsbestyrelsen kan beslutte at indbyde andre til at deltage i møderne.
Et flertal af institutionsbestyrelsens medlemmer kan forlange afholdelse af møde gennem henvendelse til formanden. I tilfælde af formandens afgang, bortrejse, sygdom gennem længere tid el. lign. træder næstformanden i funktion som formand.

§ 12 Honorering

Bestyrelseshvervet er ulønnet.

§ 13 Hæftelse

Den selvejende institution hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle institutionen påhvilende gældsforpligtigelser.

Institutionen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og næstformand i forening. Bestyrelsen kan godkende, at lederen, formand, kasserer og/eller institutionens regnskabsfører kan råde over dankort og netbank til institutionens bank/giro konti hver for sig.

Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom eller indgåelse og ophævelse af andre aftaler der vedrører institutionens kapital, kræves forudgående enstemmig vedtagelse i bestyrelsen og godkendelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ved indgåelse og ophævelse af driftsoverenskomsten med Faaborg-Midtfyn Kommune samt indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift eller som berører institutionens kapital, kræves tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Der påhviler ikke bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler institutionen.

§ 14 Vedtægtsændring

Ændring af vedtægten kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer samt godkendelse på en generalforsamling og af Faaborg Midtfyn Kommune. Vedtægten træder i kraft fra den dag, hvor godkendelsen fra kommunen foreligger.

§ 15 Institutionens nedlæggelse

I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal kapitalen, efter beslutning fra et kvalificeret flertal af institutionsbestyrelsesmedlemmerne, anvendes til tilsvarende pædagogisk, socialt og sundhedsmæssigt formål i Faaborg-Midtfyn Kommune. Beslutningen skal godkendes af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Dato ____________

Bestyrelsesformand

_______________________________

Bestyrelsesmedlem

_______________________________

Bestyrelsesmedlem

_______________________________

Bestyrelsesmedlem

_______________________________

Bestyrelsesmedlem

______________________________

Bestyrelsesmedlem

_________________________

Godkendt den _________